Objavljena razpisa za poplavljena podjetja in zniževanje porabe energije

Zeleni prehod Forbes Slovenija 23. oktobra, 2023 15.53
featured image

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpisa za likvidnost poplave in energija.

23. oktobra, 2023 15.53

Javna razpisa, ki se imenujeta BIZI, sta namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem za odpravo posledic poplav v avgustu oziroma za projekte, kjer bodo zniževali porabo energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.

Skupaj bo v obeh razpisih na voljo 20 milijonov evrov, polovica za zagotavljanje likvidnosti po poplavah ter polovica za zagotavljanje likvidnosti v času energetske krize.

Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja posojila med 80 in 500 tisoč evri.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav in posledic energetske krize. Sem sodijo izboljšanje likvidnosti tekočega poslovanja, dvig konkurenčnosti in produktivnosti, vlaganje na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov, vlaganje na področju učinkovite rabe energije, obnova proizvodnega potenciala podjetij po poplavah.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, pa tudi fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost in pa subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, zadruga.

Upravičeni stroški so oprema in druga opredmetena sredstva, neopredmetena sredstva ter obratni stroški.

Cilji projekta so obnova proizvodnega potenciala zaradi poplav in/ali energetske krize, izboljšanje likvidnosti, doseganje večje konkurenčnosti in izvedba ukrepov za obvladovanje porabe oziroma izgub energije.