Nov razpis podjetniškega sklada: na voljo je pol milijona evrov

Novice Forbes Slovenija 15. aprila, 2024 12.54
featured image

Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi javni poziv za finančne spodbude prek vavčerjev.

15. aprila, 2024 12.54

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport danes objavil javni poziv V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.

Cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, kjer se bodo lahko povezovali s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskali nove poslovne priložnosti, povečali prepoznavnost ter pridobivali izkušnje pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih. Tako bodo lahko povečevali konkurenčnost, so zapisali.

Podjetja lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60 odstotkov sofinanciranje upravičenih stroškov oziroma minimalno 300 evrov in največ 3.000 evrov nepovratnih sredstev za udeležbo v gospodarski delegaciji v tujini.

Sofinancirajo se upravičeni stroški delegacij, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo gospodarstvo, turizem in šport, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, slovenski poslovni klubi v tujini, financirani s strani SPIRIT Slovenija, Evropska podjetniška mreža, člani Nacionalnega start-up konzorcija, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

Razpis odprt do leta 2028

V okviru javnega poziva je za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino do leta 2028 skupno na voljo pol milijona evrov sredstev.

Upravičeni stroški so stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini, prevoza in nočitev, pri čemer davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Podjetja lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Pogoji in rok za oddajo vlog

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih in drugo.

    Posebni pogoji za pridobitev sofinanciranja:
  • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
  • Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva (2) udeleženca s strani podjetja (v okviru posamezne delegacije).
  • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.

Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev.